หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัญชลี โสมดี
NRCT-14-HUSO-14-53
รูปหน้าปก