หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาโครงสร้างอะตอมและการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสเชิงลึกที่มีต่อสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBCTS ด้วยใช้แสงซินโครตรอนและเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี

หัวหน้าโครงการ : จิตรกร กรพรม
1320-63-SCI-CMRU
รูปหน้าปก