หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง : กรณีศึกษาผลของแรงต้านอากาศต่อการตกของกรวยกระดาษ

หัวหน้าโครงการ : จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล
1298-63-SCI-CMRU
รูปหน้าปก