หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : พนิดา สัตโยภาส
1289-63-MGT-CMRU
รูปหน้าปก