หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดและการผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มรวมใจพอเพียงบ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เพียงตะวัน พลอาจ
1287-63-MGT-CMRU
รูปหน้าปก