หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วัชรี หาญเมืองใจ
NRCT-2-SCI-2-54
รูปหน้าปก