หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาคัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึกเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ดิเรก อินจันทร์
1260-62-CULT-CMRU
รูปหน้าปก