หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วัชรี หาญเมืองใจ
NRCT-1-SCI-1-54
รูปหน้าปก