หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สาคร เมืองแก้ว
1257-62-ADM-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์มากที่สุด ศึกษาอยู่ในปีที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบบริการการศึกษาใน 6.01 – 9.00 น. สถานที่ใช้งานระบบส่วนใหญ่ คือ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมนูที่ใช้งานเป็นประจำ คือ เมนูผลการศึกษา จากข้อมูลการใช้งานระบบพบว่าระยะเวลาในการใช้งานระบบทะเบียนของนักศึกษาโดยเฉลี่ย 17.46 นาที / ครั้ง ระยะเวลาในการใช้งานระบบที่มากที่สุด คือ 3,000 นาที / ครั้ง และน้อยที่สุด คือ 0.5 นาที / ครั้ง ในส่วนความถี่ในการใช้งาน ใน 1 ภาคเรียนโดยเฉลี่ย 12.81 ครั้ง โดยความถี่ในการใช้งานที่มากที่สุด คือ 200 ครั้ง และน้อยที่สุด คือ 1 ครั้ง จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่าภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ, ระบบบริการการศึกษา, งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Abstract
-