หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สนิท สัตโยภาส
MUA-3-HUSO-32-54
รูปหน้าปก