หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ : เจนจิรา อาษากิจ
1247-62-IC-CMRU
รูปหน้าปก