หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์
1246-62-IC-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ใช้บริการธุรกิจการบินภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Independent Sample T–Test, One–Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ส่วนผู้โดยสารขาออก สายการบินสัญชาติไทย และบินภายในประเทศ ระยะเวลาที่ใช้บริการครั้งล่าสุด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่คือมากกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา จากการศึกษาทัศนคติต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และจากการทำการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติและความคิดเห็นต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบินจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ คำสำคัญ : ทัศนคติ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ อาชีพบริการ ธุรกิจสายการบิน

Abstract
This research aims to survey the attitude of the airline passengers toward LGBT service providers at Chiang Mai International Airport. Four hundred sets of questionnaire were used for collecting data from four hundred airline passengers who stopped over at the airport by the accidental sampling. The data were statistically analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and tested by Independent Sample T–Test, and One–Way ANOVA. The result showed that the majority of respondents were male, aged between 21 – 25, and graduated with bachelor’s degrees or equivalent. They were single and worked as employees for private companies who earned the salary of THB 15,000 – 30,000 a month. They were domestic departure passengers using this service at Chiang Mai International Airport one month ago. The overall attitude towards LGBT service providers was high. The highest level aspect was on passenger certainty provision. For the hypothesis testing, the result revealed that the differences in educational level, marital status, and monthly income had an effect on the attitude aspects of certainty, service reliability, passengers’ reaction, and empathy. Keyword(s): Attitude, LGBT, Service Provider, Airline Business