หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สุทธามณี ธนะบุญเรือง
1244-62-IC-CMRU
รูปหน้าปก