หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : จารุวรรณ เพ็งศิริ
MUA-1-HUSO-30-54
รูปหน้าปก