หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษา ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัจฉรา คำฝั้น
1207-62-SCI-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจับเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบัณฑิตนักศึกษารวมถึงปัจจัยความสัมพันธ์และแนวทางการพัฒนาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตบนฐานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีสาขาสาธารณสุขชุมชนจำนวน 220 คนและบัณฑิตคนโดยการสุ่มแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีโดยแยกเป็นปี 1 (60 คน) 60 คน) ปี 3 (55 คน) ปี 4 (45 คน) นักศึกษามีความคาดหวังในประเด็นการได้รับรู้และประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขในอนาคตและปัจจุบันในระดับความคาดหวังมากคิดเป็นร้อยละ 80. 9 และคิดเป็นร้อยละ 46. 8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ปรึกษาค่าเฉลี่ยรวมรายน 406 + 0. 470 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4. O8 + 0. 45 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4. 18 + 0. 551 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรค่าเฉลี่ยรวมรายด้านเท่ากับ 4. 09t0. 47 นักศึกษาทุกชั้นปีมีพึงพอใจระดับมากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0. 05 ในด้านกระบวนการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดแผนการเรียนเสนอแนะของสาขาวิชาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนและความพึงพอใจต่อเนื้อรายวิชาในหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0. 05 ในกลุ่มของบัณฑิตพบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่สังกัดหน่วยเอกชน / รัฐวิสาหกิจจำนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 78. 6 งานราชการจำนวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 17. 1 ส่วนค่าขาย / ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 4. 3 และมีภาวะการมีงานทำภายในระยะเวลา 1-2 ปีจำนวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 64. 3 และในระยะ 6 เดือน 1 ปีจำนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 24. 3 รองลงมาและระยะต่ำกว่า 6 เดือนจำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 11. 4ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10, 000 15, 000 บาทและบัณฑิตมีความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ปรึกษาค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4. 05t0. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 3. 85 + 0. 41 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนค่าเฉลี่ยรวมรายด้าน 4. 32 + 0. 20 ด้านเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเฉลี่ยรวมรายด้าน 4. 21 + 0. 33 พึงพอใจระดับมากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของบัณฑิตมีงานทำในหน่วยงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนพบว่าภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0. 05 ส่วนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตโดยการมีส่วนร่วมการระดมคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิตมีประเด็นสำคัญควรให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรล่วงหน้าและระยะยาวสยมความพร้อมทั้งบุคลากรสถานที่และนักศึกษาใหม่จัดการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตและรองรับความเป็นอาเซียนอยากให้เน้นในประเด็นการฝึกบัณฑิตให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในอนาตคอยากให้มีแหล่งงานรองรับอย่างเพียงพอหรือจัดหาตลาดแรงงานให้เป็นต้น คำสำคัญ ความพึงพอใจ,หลักสูตร

Abstract
This study is a survey survey with the objective to study the level of student satisfaction, including the relationship factors and the development guidelines for the Bachelor of Public Health curriculum based on the participation of relevant parties by using questionnaires to collect Sample Data There are 2 sample groups, consisting of 220 undergraduate students of every year level in Community Public Health, and a student. The random sampling and data analysis using SPSS to analyze the frequency, percentage, mean and standard deviation and variance analysis results showed that. The results showed that in the group of bachelor's degree students in every year, divided into year 1 (60 people) 60 people) year 3 (55 people) year 4 (45 people). Future and current public health work experience experience at a high level of expectation is 80. 9% and 46. 8%. Students' satisfaction with the instructional management in the field of community public health in the aspect of instructors and Teacher? Education total average 406 + 0. 470 in the teaching and learning process, the average of each individual 4. O8 + 0. 45 in organizing activities to promote knowledge and skills outside the classroom, the average of all 4.18 + 0. 551 course content of the course, the average of all aspects was 4. 09t0. 47, students of every year were satisfied with the level of variance analysis in order to compare the differences of satisfaction of Students in the Community Public Health Department were different in satisfaction with the teaching and learning management of the Community Public Health program which was not significantly different .05 in the teaching process and the advisor of the management. Learning and teaching, learning plan and suggestion from the department, satisfaction with organizing activities to promote knowledge and skills outside of the classroom, and satisfaction with the courses in The formula is significantly different .05 n the group of graduates, found that most of the graduates belonging to private / state enterprise units were 55 persons, representing 78. 6 percent, 12 civil servants, representing 17.1 percent, while 3 sales / private businesses were 4 percent. .3 and having employment conditions within a 1-2 year period, comprising of 45 people, representing 64.3% and during the 6 months 1 year, a total of 17 people accounting for 24.3% followed by and below the period 6 months, 8 people, representing 11. 4%, most of them have income Average 10, 000 15, 000 baht and graduates satisfied with the graduates of the teaching and learning in the field of community health in the aspect of instructors and advisors, the average in each aspect 4. 05t0. 36 in the teaching and learning process Average total in each area 3. 85 + 0. 41 In organizing activities to promote knowledge and skills outside the classroom, the average of all aspects 4.32 + 0. 20 in the subject content of the curriculum, average in each aspect 4.21 + 0. 33 enough High level, the analysis of variance in order to compare the differences of graduates, employed in different departments, were satisfied with the teaching and learning of the Community Health Program, found that the overall aspects were not different. With significant difference .05 As for the guidelines for the development of the Bachelor of Public Health curriculum by participating in brainstorming and exchanging knowledge to gain important issues for the development of the Bachelor of Public Health curriculum, there should be a publicity for the curriculum in advance and long term. As well as personnel, facilities, and new students, providing supplementary English learning for graduate development and support As for ASEAN, I would like to emphasize on the issue of training graduates to have skills in solving problems rationally in order to prepare for work in the future, would like to have sufficient employment sources or to provide a labor market for etc. Key words, satisfaction, course