หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัย ประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ฉัตรศิริ วิภาวิน
1206-62-SCI-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัยประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนวทางการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็กและชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Analytic cross – sectional study) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก และตำบลสะลวง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 287 ตัวอย่าง เพื่องานวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi square Test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.15 เมื่อพิจารณาระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจำแนกเป็นรายด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมั่นคงในชีวิตเป็นด้านที่สูงที่สุดร้อยละ 2.50 ด้านร่างกายร้อยละ 2.36 ระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจำแนกเป็นรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสังคมร้อยละ 2.26 ด้านจิตใจร้อยละ 2.02 และระบบคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 1.61 ปัจจัยที่ทำให้ระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันคือ อายุ และสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต 0.05 คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ

Abstract
This research The system promotion of quality of life of the elderly, Khilek Saluang community, Mae Rim District, Chiang Mai province. Objectives as follows to study the factors affecting the elderly’s quality of life promotion. The population composed of elderly’s in Khilek Saluang community, Mae Rim District, Chiang Mai province, Thailand. Action Research and Analytic cross – sectional study. Sample size of 287 elders selected. Data were collected by using questionnaire. Quantitative data were analyzed by requency, percentage, mean, standard deviation, Chi square Test qualitative data were analyzed by content analysis. Results, the promotion of life quality of elderly by overview was at moderate level ( =2.15) for all aspects. When considered the quality of life of the elderly, it is classified as a high level of information such as: Security in life was the highest mean ( =2.36) and physical ( = 2.36), the quality of life of the elderly, it is classified as a moderate level of information such as: social ( = 2.26) and mind ( = 2.02), the quality of life of the elderly, it is classified as a low level of information such as: environmental ( =1.61). The study also revealed that factors made different quality of life were age and marital status with the statistical significance at the level of 0.05.