หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความผูกพันของนักบัญชีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในสำนักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด
1195-62-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความผูกพันของนักบัญชีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่ และระดับความผูกพันที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกและผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสานักงานบัญชี อันมีส่วนช่วยในการวางแผนการดูแลรักษานักบัญชีที่เหมาะสมกับหน่วยงานสานักงานบัญชี เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการลาออกจากงานและการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสานักงานบัญชีไทยได้ วิธีดาเนินการวิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยได้แก่ การใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็นนักบัญชีในสานักงานบัญชี เพื่อประเมินระดับความคิดเห็น พฤติกรรม และโอกาสเป็นจริงในการตั้งใจลาออกของนักบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น/พฤติกรรมในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นความผูกพันในวิชาชีพด้านเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ มีส่วนให้พนักงานบัญชีเกิดความภาคภูมิใจและยอมรับคุณค่าของวิชาชีพบัญชีว่าเหมาะสมกับตน และในประเด็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นให้ความสาคัญในการให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับองค์กร และเมื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานพบว่า มีระดับความคิดเห็นและพฤติกรรมในระดับมากเช่นกัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในงาน จากการประเมินระดับความคิดเห็น/โอกาสเป็นจริงในความตั้งใจที่จะลาออกของนักบัญชี จานวน 400 ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น/โอกาสเป็นจริงในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นความสนใจที่จะลาออกหากมีงานก้าวหน้ากว่างานในปัจจุบัน และมีความคิดว่าผู้ที่ลาออกจากงานไปทางานที่อื่นมักประสบความสาเร็จมากกว่างานเดิม ผลการทดสอบความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุพบว่า ความผูกพันในองค์กรด้านสัมพันธภาพมีผลต่อความตั้งใจลาออกของนักบัญชีในสานักงานบัญชี ที่ร้อยละ 17.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาสาคัญ : ความผูกพันของพนักงาน สานักงานบัญชี การประเมินความผูกพันในองค์การ

Abstract
This research aims to study about Engagement and factors affecting on employee engagement in accounting firms The objective is to study the factors that affect employee engagement in the accounting firm. Chiang Mai Province and the level of commitment that affects the intention to resign and the performance of accountants in the accounting firm Which helps in the planning and maintenance of accountants that are suitable for the accounting office as a way to prevent resignation and to strengthen the Thai accounting firm. Research methods used research tools, including Using an accountant survey questionnaire in the accounting firm in order to assess the level of opinions, behaviors and opportunities that are actually in the intention of the accountant's resignation The study indicated that Most of them have high level of opinions / behavior. Especially the issue of professional engagement in professional identity Contribute to the accounting staff to be proud and to accept the value of the accounting profession as suitable for them and on the issue of good organizational behavior, found that in most cases it is important to provide assistance. And cooperate with the organization and when studying the employee engagement level found that There is a high level of opinions and behavior as well. Especially the progress in work. According to the evaluation of opinions / opportunities, it was true that 400 accountants' willingness to resign Most of them have high level of opinion / ง opportunity. Especially the issues Interested in resigning if there is more work than currently and have the idea that those who resign from work to work elsewhere tend to be more successful than their previous jobs. The organizational commitment factor do influence turnover intentions of Employee in Accounting firms as well with the statistical significance of 0.05. Keywords : Employee Engagement, Accounting firm, Evaluating Organization Engagement