หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษารูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและลักษณะการแต่งกายเพื่อการแสดงในธุรกิจร้านอาหารประเภทขันโตกในอำเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วิภาดา เพชรโชติ
CMRU-4-HUSO-29-54
รูปหน้าปก