หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

สื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หัวหน้าโครงการ : เบญจมาศ สีตะพันธุ์
1183-62-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (2) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์การที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร (3) เพื่อศึกษาความต้องการเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 355 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในหลักสูตรการจัดการภาคปกติ และศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุด โดยเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ติดตาม คือการกำหนดปฏิทินการศึกษา เช่น กำหนดการลงทะเบียน / การชำระค่าธรรมเนียม เหตุผลในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ คือ เพื่อทราบกำหนดเวลาในการดำเนินด้านงานทะเบียนและประมวลผล ทำให้สามารถดำเนินการให้ตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ด้านระยะเวลาการติดตามข่าวสารในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. ด้านสถานที่ที่เปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ พบว่า เปิดรับข่าวสารจาก บ้าน/หอพัก ผลการวิเคราะห์การรับรู้และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร พบว่า นักศึกษาให้ความสำคัญกับสื่อบุคคล นั่นคือ อาจารย์ที่ปรึกษา มากที่สุด และผลการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลข่าวสาร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบัติตน มากที่สุด คำสำคัญ สื่อประชาสัมพันธ์ , ความต้องการรับข้อมูลข่าวสาร, ข่าวประชาสัมพันธ์

Abstract
This research is aimed to media exposure and information needs of public relations news (PR news) from the faculty of management sciences, Chiang Mai Rajabhat University in an academic year 2018.The research objectives focus on 1) to understand media use of students to the faculty’s PR news 2) to examine an effectiveness of PR news of the faculty and 3) to analyze for an appropriate information of the faculty PR media. This is a quantitative research using data collection by questionnaires from students in all years from 1st year to 4th year students and there were 355 respondents. It is founded that most of respondents are female, 1st year student, studying in the department of business administration. The students use Facebook as a main communication channel to receive PR news from the faculty. The information most in needs for students are the important date of activities in the university academic calendar such as registration date, and tuition fee payment date which is the main purpose to follow up many important activities date and deadline related to their education. The respondents most spent time in the afternoon (12:01-18:00) in reaching the faculty PR news and their location of most spending time reading news of the faculty is in dormitory/home. Additionally, the most important media from respondents is a personal media as from the advisor and the most essential information is typically an academic instruction. Keywords: media exposure, information needs, public relation news