หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่ในรายวิชา GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา โดยใช้การสอนแบบ Active Learning และการใช้บทเรียนแบบ e-learning เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

หัวหน้าโครงการ : มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
CMRU-2-HUSO-27-54
รูปหน้าปก