หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปี 2549-2553

หัวหน้าโครงการ : มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
NRCT-25-HUSO-25-54
รูปหน้าปก