หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาและการอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการและพนักงานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์กระดาษสาหรือทำจากกระดาษสา เทศบาลตำบล ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ฉันทนา ศศิธรามาศ
NRCT-24-HUSO-24-54
รูปหน้าปก