หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความแตกต่างในการระงับข้อพิพาทระหว่างกฎหมายกับจารีตประเพณีท้องถิ่น กรณีศึกษา : การละเมิดสิทธิในทรัพยากรชุมชน ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : นิล พันธุ์คงชื่น
NRCT-23-HUSO-23-54
รูปหน้าปก