หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สุรชาติ พุทธิมา
NRCT-22-HUSO-22-54
รูปหน้าปก