หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ : วาริพิณ มงคลสมัย
1118-62-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีตามแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนจากชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 16 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการบันทึกบัญชีต้นทุนเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาในการบันทึกบัญชี นอกจากนี้คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะบันทึกบัญชีครัวเรือน เนื่องจากอยากรู้ว่าได้รับเงินมาจากไหน และอยากรู้รายจ่ายเพื่อจะได้แก้ไขรายจ่ายที่ไม่จำเป็น คำสำคัญ: การบัญชีต้นทุน การบัญชีครัวเรือน

Abstract
This research aimed to improve the existing accounting in Ontai, San Kamphaeng District, Chaing Mai by following the Creative Industry concept. The participants included 16 representatives of Ontai, San Kamphaeng District, Chaing Mai. The data collection were done in focus groups, in-depth interviews, field notes, and group discussion, using the questionnaire and interview guides. Statistical analysis were frequency, percentage, and means. The result showed that the accounting software reduced the time for keeping the record. Moreover people expressed an interest in keeping the household accounting. They want to keep track of their income and expenses in order to reduce the non essential expense. Keywords: Household Accounting, Cost Accounting