หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา : การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานหัตถกรรม ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วศิน ยิ้มแย้ม
NRCT-21-HUSO-21-54
รูปหน้าปก