หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแล ผู้สูงอายุกลุ่ม ติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : จุฬาวลี มณีเลิศ
1105-62-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง และ 2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน จำนวน 5 ท่าน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวน 30 ท่าน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้ได้จัดทำแอปพลิเคชันนำเสนอข้อมูลการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน 12 ท่า และได้นำแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ในรูปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ผู้ใช้งานสามารถใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต สแกนภาพจากเอกสารแอปพลิเคชันจะนำเสนอข้อมูลการทำกายภาพบำบัดในลักษณะของการ์ตูนแอนิเมชัน และคลิปวิดีโอ และแอปพลิเคชันที่พัฒนาได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีประสิทธิภาพในระดับมาก ก่อนนำไปใช้งาน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 คำสำคัญ: โลกเสมือนผสานโลกจริง ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

Abstract
This research project is the applications of augmented reality to provide care information about the Bed – Bound Elders in Muangkaen Pattana Municipality, Chiangmai Province. The Objective of this research are 1) to create a system for presenting information of care for the Bed-Bound Elders and 2) to evaluate the achievement of the system for present information on the care of the Bed-Bound Elders by using the augmented reality technology. The sample group used in this study as following the sample of 5 people in the evaluation of application performance with specific selection and a sample of 30 people the users of the application by simple random method. The research instruments consisted of interview form, questionnaire, performance evaluation form and satisfaction assessment forms. The statistics used in the research are the mean and standard deviation. The results of this research have created an application that provides information on appropriate physical therapy of elderly in 12 postures. There is an application that provides information about the care of the Bed-Bound Elders in the form of static text, animation by using augmented reality technology. Users can use the camera from a smartphone or tablet to scan images from documents. The application will provide information about physical therapy in the form of cartoon animation and video clips. The application developed by expert evaluation before use has a high level of efficiency, the average is 4.43 and the result of the evaluation of the highest level of user satisfaction, the average is 4.54. Keyword : Augmented Reality, Elderly, Bed-bound elderly