หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ด้วยวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อำนาจ หงษ์ทอง
NRCT-20-HUSO-20-54
รูปหน้าปก