หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ พรมจักร
NRCT-18-HUSO-18-54
รูปหน้าปก