หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สายพิณ สังคีตศิลป์
NRCT-17-HUSO-17-54
รูปหน้าปก