หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สิริพร คืนมาเมือง
NRCT-16-HUSO-16-54
รูปหน้าปก