หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เอกพงศ์ สุริยงค์
NRCT-15-HUSO-15-54
รูปหน้าปก