หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
1048-61-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เลือก กลุ่มชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการดำเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลักในการดำเนินการวิจัย จากการศึกษาและพัฒนาสร้างสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และนำเสนอรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียมีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนเล่าเรื่องและเป็นตัวดำเนินเรื่องประกอบกับการใช้วีดีโอสาธิตในการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการแกะสลักไม้ อย่างละเอียดข้อมูลที่นำเสนอมีทั้งในรูปของ ภาพนิ่ง ข้อความ และสื่อมัลติมีเดีย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ที่เรียนในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชัพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ได้ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย สื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -16.606) และความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน รวมคุณภาพทั้งหมด 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.24 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คำสำคัญ : สื่อประสม ,หลักสูตรท้องถิ่น,การแกะสลัก

Abstract
-