หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ไพรสันต์ สุวรรณศรี
1042-61-SAT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้สื่อ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาคม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้สื่อนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยมีขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล แบ่งเป็นเรื่องสั้นๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องบ้านถวายหัตถศิลป์ที่ยังมีลมหายใจ, เรื่องวิถีสล่า และ เรื่องจากรุ่นสู่รุ่น ที่เล่าถึงความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่ของบ้านถวาย 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คำสำคัญ : บ้านถวาย , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ภูมิปัญญา

Abstract
-