หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานโลหะของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : รุทธ ประวัง
NRCT-14-HUSO-14-54
รูปหน้าปก