หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานกระดาษของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัญชลี โสมดี
NRCT-13-HUSO-13-54
รูปหน้าปก