หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒

หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ สมยานะ
1028-61-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์บริบทชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ ทราบปัจจัยที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม ร่วมกับการ Focus group เพื่อหาแนวทาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ค่า ธาตุอาหารในดิน และการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลังการนาเอาปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการผลิตพืชที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ลา ไย เสาวรส หอมหัวใหญ่ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตของจังหวัด เชียงใหม่ สามารถประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการจัดการดิน จากการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร ในดินพบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการผลิต จึงปรับปรุงดินเพียงพอเล็กน้อย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ทางการเกษตร 2) การ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุกกลุ่มมีการเทคนิคการผลิตในเลือกพันธุ์พืช การจัดการดิน การจัดการ ศัตรูพืช และพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ 3) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตเฉลี่ยร้อยละ 46.95 แยกตามชนิดของสินค้าเกษตร โดยประสิทธิภาพการผลิตเสาวรส มีค่า ประสิทธิภาพมากที่สุด ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ การผลิตลาไย มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 59.36 หอมหัวใหญ่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.32 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 12.74 ค ซึ่งทั้ง 4 ชนิดพืชสามารถส่งเสริมการผลิตเพื่อการแข่งขันในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเสาวรสและลาไย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตในระดับสูง คำสาคัญ : ประสิทธิภาพการผลิต ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The research aims to find Enhancing the effectiveness for agricultural production of Chiang Mai community to compete in ASEAN based on sufficiency economy philosophy (SEP).The qualitative research used to analyzing community context. SWOT analysis used to determine the factors that promote and not promote the potential. The focus group find ways to increase the productivity of farmers. The quantitative analysis; In soil nutrient analysis a comparative performance measurement before and after applying SEP to use in the production of four major crops of Chiang Mai, including longan, passion fruit, big head tower and rice berries. The research found that group of farmers can apply SEP in 3 ways; First Application in soil management techniques by analysis of soil nutrient values, it was found that the soil was fertile. Therefore improving the soil slightly by using organic fertilizers from agricultural residues in the community. The second approach, increase production efficiency by production techniques in choosing plant varieties, soil management, pest management and develop into organic agriculture full system. Third way; Applying SEP in cost reduction to increase production efficiency. Research found The farmers have an average production efficiency 46.95 percent. Passion fruit production is highest efficiency 73.39 percent, longan 59.36 percent, The onion 42.32 percent and the rice berries 12.74 percent. This products can promote production for compete in ASEAN especially passion fruit and longan are high production efficiency. Keyword(s): Efficiency, ASEAN Community, ASEAN Economic Competition, Sufficiency Economy