หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

โดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : รสลิน เพตะกร
1025-61-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง โดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบโดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนพิกัดไฟป่าของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพระบบ จานวน 5 ท่าน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบจานวน 27 ท่าน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสอบถาม แบบประเมินคุณภาพระบบ แบบประเมินความพึงพอใจระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าโดรนเก็บภาพสาหรับใช้เป็นชุดภาพเทรนระบบจานวน 100 ภาพ ชุดภาพทดสอบจานวน 10 ภาพ ในการเทรนระบบใช้การประยุกต์ไลบราลี่ของ TensorFlow เพื่อสร้างโมเดลใหม่ที่สามารถใช้ตรวจสอบไฟป่าร่วมกับโดรนที่มีหน้าที่ส่งภาพให้ระบบ โดยโดรนสามารถบินอัตโนมัติด้วยฟังก์ชัน Waypoint ที่ใช้เครื่องมือแอนดรอยด์สตูดิโอในการสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษาจาวา เมื่อตรวจสอบพบไฟก็ทาการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของ Firebase Database พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโดรนตรวจสอบพบว่าตรวจสอบชุดภาพตัวอย่างไฟตรวจสอบได้ร้อยละ 90 ชุดภาพตัวอย่างไม่มีไฟพบว่าตรวจสอบได้ร้อยละ 100 และตรวจสอบสถานที่กลางแจ้งร้อยละ 80 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดรนตรวจสอบไฟป่าโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของระบบของผู้ใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Abstract
-