หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : พรวนา รัตนชูโชค
1023-61-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
-

Abstract
-