หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ณัฐวัฒน์ โสมดี
NRCT-12-HUSO-12-54
รูปหน้าปก