หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน

หัวหน้าโครงการ : พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
1013-61-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำสื่อในการนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 2) ประเมินคุณภาพสื่อนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อในการนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนในพื้นที่โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน จำนวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อในการนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้สื่อนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ซึ่งเป็นสื่อในรูปแบบสื่อประสมที่มีการนำตัวการ์ตูนเข้ามาเป็นตัวดำเนินเรื่องเพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรื่อง คือการเพาะเลี้ยงว่านสี่ทิศ สำหรับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงว่านสี่ทิศนั้น เป็นการนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการเพาะเลี้ยงว่านสี่ทิศโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) คุณภาพสื่อนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ได้ผลในการประเมินคุณภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แปรผลได้คือ สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ความพึงพอใจในการใช้สื่อจากผู้ใช้ จำนวน 341 คน ผลที่ได้จากการประเมินในภาพรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 แปรผลได้คือ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ มีความพึงพอใจมาก

Abstract
-