หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาสเปกตรัมของดาวผ่านเกรตติงจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR

หัวหน้าโครงการ : วิระภรณ์ ไหมทอง
1012-61-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาแนวทางการทา วิจัยดาราศาสตร์สเปกตรัม โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้อง โทรทรรศน์ขนาด 6 นิ้ว ร่วมกับกล้องดิจิตอล DSLR เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณ และใช้เกรตติง เป็ นอุปกรณ์แยกสเปกตรัมของแสง ซึ่งได้ทาการศึกษาดาวฤกษ์ที่ spectral type ต่างๆ ที่ได้ จากการสังเกตการณ์ในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์ พบว่า โปรแกรม RSpec สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมของดาว จากภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้า ด้วยโทรทรรศน์ขนาดเล็กร่วมกับกล้องดิจิตอล DSLR โดยใช้เกรตติงรุ่น Star Analyser 200 เป็นอุปกรณ์แยกสเปกตรัมได้ คำสำคัญ: RSpec สเปกตรัม เกรตติง กล้องดิจิตอล DSLR

Abstract
-This research aims to study the process of the stellar spectrum research using the spectral image by a 6 inch telescope. The DSLR camera was combined with a grating and observed many stars in many spectral types in December 2017 – May 2018 and October 2018 – November 2018 at the Regional Observatory for the Public, Cha Cheong Sao. The result show that the RSpec program can be used to analyze the stellar spectrum image from small telescope with the DSLR digital camera and separate the spectrum by the Star Analyser 200 grating. คำสำคัญ: RSpec, Spectrum, Grating, DSLR Camera