หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ทัศนีพร ประภัสสร
NRCT-11-HUSO-11-54
รูปหน้าปก