หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อทิตยา ใจเตี้ย
1003-61-EDU-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับผู้ดูแลเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 96 คน และผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 11 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษและชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ใช้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 / 80 (E1 / E2) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความรู้ก่อน- หลังด้วยการทดสอบค่า t แบบอิสระกัน (Pair t – test) ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการพิเศษของผู้ดูแลทุกด้านโดยรวมเฉลี่ยมีการปฏิบัติระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 ± 0.48) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มผู้ดูแลมีค่าคะแนนในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (E2) เท่ากับ 80.16 / 84.20 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 / 80 (E1 / E2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 (p = .004) คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Abstract
Research Title: A Development learning Activity of Children with Special Needs for Giver in Suthep Municipality Muangchiangmai District, Chiangmai Province Researcher: Atitaya Jaitae Faculty/Department: Disability and Human Development Center Research Fund Source: Annual Government Statement of Expenditure Published Year: 2018 Abstract The purpose of this study was to develop the quality of life activity of children with special needs learning for the giver. The number of sample size was 96 caregivers. And 11 stakeholder in the area of Suthep Municipality Muangchiangmai District, Chiangmai Province. Data were collected by using questionnaires and quality of life activity of children with special needs learning. Data were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The learning prepared had an efficiency of E1 / E2 according to the set criteria of 80 /80 and paired t-test used for data analysis. The results indicated that quality of life activity of children with special needs learning for giver was on the modulate level (=1.82 ± 0.48). The score of stakeholder, s knowledge post-learning and the score of pre-learning were 80.16 / 84.20. The efficiency gain on each learning was specified at 80.00 / 80.00 percent (E1 / E2). Comparison of activity of children with special needs the post-learning achievement score was higher than the pre-learning score (p = .004). Keywords : Learning Activity, Quality of Life, Children With Special Needs