หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วาริพิณ มงคลสมัย
1000-61-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร คือ ชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนจากทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าชุมชนบ้านห้วยทรายเคยบันทึกบัญชีครัวเรือนมีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 สำหรับชุมชนบ้านห้วยทรายที่ไม่เคยบันทึกบัญชีครัวเรือนมีจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ในการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนชุมชนบ้านห้วยทรายมีความเห็นว่าสมุดบัญชีครัวเรือนที่คณะวิจัยออกแบบมีขนาดของสมุดบัญชีและขนาดของตัวหนังสือพอดีและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย

Abstract
This action research aimed to study an existing accounting of the household accounting in Bann Huay Sai, Mae Rim District, Chaing Mai and to regulate the existing accounting making them more suitable. The key participants were 40 representative of Bann Huay Sai, Mae Rim District, Chaing Mai. The study instrument for data collection was questionnaire. Statistical analysis were frequency, percentage, and means. The result showed that 14 people (35.0 %) have recorded accounting. 26 people (65.0 %) did not recorded their transactions. The new accounting book of the Bann Huay Sai, Mae Rim District, Chaing Mai reveals suitable size of alphabet. Moreover, this book exits clearly form for recording.