id 93
นักวิจัย อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์
มรชม 2554
2. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลืตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
มรชม 2559
ผลงานตีพิมพ์