id 91
นักวิจัย อภิชญา ทองทับ
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา สาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
มรชม 2553
ผลงานตีพิมพ์