id 9
นักวิจัย ชาตรี มณีโกศล
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่สู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา
วช 2556
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. ยุทธวิธีการพัฒนาครูภาษาอังกฤสู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา
2558 การประชุมวิชการการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 การประชุมระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
2561 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤาภาคม-สิงหาคม 2561 TCI 2 ค่าน้ำหนัก 0.60
3. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
2561 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 ค่าน้ำหนัก 0.20