id 852
นักวิจัย มงคล อุตะมะแก้ว
คณะ สำนักหอสมุด
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์ 1. ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University Library Acquisition System (CMRUL-AS)
2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ หน้า 594-602 ค่าน้ำหนัก 0.20