id 851
นักวิจัย สาคร เมืองแก้ว
คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์